O projektu

Stěžejním cílem projektu je regenerace, modernizace a dovybavení učeben a dalších výukových prostor.
Celkem bude revitalizováno osm učeben a výukových prostor s celkovou výměrou 434 m2. 
Budou tím vytvořeny podmínky pro zvýšení kvality výuky, zejména v předmětech fyzika, biologie, tělesná výchova,
hudební výchova, multimediální výchova a muzikoterapie.

Cíl projektu je v souladu s globálním cílem Regionálního operačního programu
pro region soudržnosti NUTS 2 Moravskoslezsko oblasti podpory 2.1  Infrastruktura veřejných služeb,
dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání.
 Realizací projektu dojde jednak ke zlepšení materiálního vybavení  moderní didaktickou technikou,
ale také ke  zvýšení dovedností a zkušeností  žáků.