O projektu‎ > ‎

Zdůvodnění potřebnosti

1. Zvýšení kvality vzdělávání

Vznikne kvalitnější zázemí pro poskytování vzdělávání v předmětech fyzika a biologie,
rozšíří se možnosti výuky hudební a tělesné výchovy.

1.1. Rozvoj znalostí v oblasti technických a přírodních věd

Projekt řeší zvýšení kvality materiálního vybavení učeben a laboratoří fyziky a biologie.
Změna přispěje k nárůstu interaktivity výuky v těchto oborech s přínosem pro zvyšování dovedností.

1.2. Rozvoj výuky v oblasti tělesné výchovy

Vybudováním multifunkčního sálu se významně rozšiřují možnosti pro nové metody ve výuce
tělesné výchovy, otevírají se možnosti různým přesahům a alternativám. Přínosem je také vybudování
posilovny školy, která budou sloužit nejen ve výuce, ale také v mimoškolních činnostech.

1.3. Rozvoj výuky v oblasti hudební výchovy

Multifunkční sál je podmínkou pro potřeby nového předmětu muzikoterapie,
který je propojen s dalšími projekty školy, především s nahrávacím studiem. Tímto způsobem
dojde k implementaci nových výukových metod do stávajícího systému vzdělávání.

2. Zlepšení zázemí pro samostudium a volný čas

V rámci projektu je vybudována nová knihovna, do které budou přesunuty knižní fondy školy
ze stávajících málo využívaných prostor. Vedle knihovny je vytvořena studovna s počítači, na kterých
žáci budou řešit samostatné úkoly. Vzájemné propojení obou místností usnadní žákům vyhledávání
a zpracování informací.

3. Zvýšení atraktivity studia na škole

Díky významné modernizace a vybavení velmi kvalitní audiovizuální technikou
bude posílena atraktivita zejména přírodovědných oborů, nové vybavení odpovídá
současným trendům školního vzdělávacího programu.

4. Řešení prostorových dispozic školy a efektivní využití prostor

Multifunkční sál vznikl rekonstrukcí nevyužívané místnosti. V případě nové knihovny a studovny
byly využity výukové učebny, které nebudou pro výuku do budoucna potřebné. Nová posilovna
je umístěna v traktu, kde se nachází tělocvična se šatnami, a je tedy logicky umístěna na místo
nynější nevyhovující knihovny.

Comments