O projektu‎ > ‎

Horizontální témata

Prioritou školy je beze zbytku naplňovat funkci krajské vzdělávací instituce
ve smyslu přípravy žáků na budoucí povolání a životní uplatnění, a to nejen co se týče
profesních znalostí a dovedností, ale také formování jejich osobnosti tak, aby svým
chováním v budoucnu absolventi přispěli k celospolečenskému rozvoji a to i z hlediska
udržitelného enviromentálního prostředí. Jako vzdělávací instituce si rovněž uvědomujeme,
že enviromentální problematika a otázky ochrany životního prostředí představují limitující faktor
rozvoje regionu a jeho lidského potenciálu. V zájmu efektivnějšího nakládání
s veřejnými prostředky a vzhledem k možnosti jejich racionálnějšího využití má škola zavedena
opatření vedoucí jednak k maximálním úsporám veškerých materiálů, energií a vody,
ale také šetrné k životnímu prostředí s cílem přispět touto cestou k trvale udržitelnému rozvoji kraje.
Tato opatření jsou součástí interní kultury školy a naše aktivity, stejně tak jako realizace toho projektu,
jsou s nimi dlouhodobě v souladu.

Vybavení modernizovaných učeben školy moderním technologickým zařízením s nižšími energetickými nároky
přispěje k úsporám elektrické energie na škole. V rámci modernizace je zamýšleno používat k životnímu
prostředí šetrné materiály a ekologicky likvidovat zařízení a vybavení opotřebené a zastaralé.

Veškeré aktivity projektu jsou v souladu se zásadami rovných příležitostí. Škola instituce prosazuje
rovný a antidiskriminační přístup. Provádění opatření vedoucích k uplatňování a dodržování těchto principů
patří k interní kultuře a každodennímu životu školy. Modernizovaných učeben budou využívat všichni žáci školy.
Prostory budou rovněž mimo vyučování zpřístupněny všem žákům bez omezení (s pedagogickým dohledem).

V širším úhlu pohledu lze předpokládat, že rozvoj informační gramotnosti ve smyslu aktivního vyhledávání
a samostatné práce s informacemi u žáků, do budoucna pozitivně neovlivní pouze jejich profesní způsobilost,
ale rovněž bude rozšířen jejich celospolečenský přehled a podpořena schopnost lépe vnímat nejen ostatní
jednotlivce, ale také svou vlastní individualitu, a v důsledku toho k rozvoji tolerantního a zároveň respektujícího
přístupu k druhým osobám.

V obecnějším kontextu je tímto způsobem napomáháno eliminaci výskytu diskriminačních jevů ve společnosti
(ať už na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení,
věku nebo sexuální orientace).

Comments