O projektu‎ > ‎

Připravenost k realizaci

1. Záměr realizovat projekt

Vybavení přírodovědných učeben neodpovídalo aktuálním trendům. Záměr rekonstrukce
a revitalizace byl porovnán s výsledky průzkumu mezi žáky. Výsledkem jednání se správními orgány MS kraje
bylo schválení spolufinancování a profinancování zmíněného projektu z rozpočtu kraje.
Na projektu byly zahájeny práce v červenci 2009 formulováním projektového záměru.

2. Vazba na jiné projekty a aktivity

2.1. Můj studijní svět on line

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání.
Tento projekt zajistí volný přístup ke sdíleným studijním materiálům a oporám, domácím a seminárním pracím,

videoprezentacím, on-line kalendářům. Vše bude dostupné  přes webové rozhraní odkudkoliv z Internetu.
Projekt otevírá novou kvalitativní dimenzi pro komunikaci a online spolupráci mezi všemi zainteresovanými
ve vzdělávacím procesu. Tím se zefektivní a inovuje pedagogická činnost v oblastech zadávání, konzultace
a zpětné vazby ve všech činnostech vyučování pro žáky a učitele. Cíle dosáhneme zejména pomocí platformy
Google Apps EDU obsahující potřebné nástroje. Aktivity spojené s projektem budou realizovat žáci a učitelé školy.

2.2. Moderní inovativní metody v mediální výchově, výchově ke zdraví a výuce cizích jazyků

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání.
Projekt Moderní inovativní metody v mediální výchově, výchově ke zdraví a výuce cizích jazyků je zaměřen
na modernizaci výuky a výukových materiálů, začlenění průřezového tématu mediální výchova vzdělávací
oblasti výchova ke zdraví. Vzniknou výukové opory s hudebními nahrávkami pro výukové hodiny
muzikoterapie v rámci začlenění výukového oboru výuka ke zdraví. Žáci se budou snažit začlenit
relaxační techniky do svého běžného života, tvořit mediálních zprávy, pracovat s IC technikou. 

2.3. Učitelé pro zítřek

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení. Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových dovedností pedagogických pracovníků,
které povedou ke změně klimatu školy. Školní klima má vliv na sociální chování žáků, jejich motivaci k učení.
Sami pedagogičtí pracovníci školy pociťují potřebu sebevzdělávání. Projekt se skládá z modulů Moderní učitel
(týmová spolupráce, kreativita, zátěžové situace, diagnostika třídy, hodnocení, komunikace), Učitel mezi paragrafy
(základy teorie práva, školská legislativa), Elektronický učitel (práce se systémem moodle, e-learningová forma výuky).

Comments