Dodávka didaktické techniky

1.         Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název zakázky: Dodávka didaktické techniky do učeben GaSOŠNJ
Zadavatel:Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Se sídlem: Palackého 50/52, 741 11 Nový Jičín

Zastoupena: Zbyněk Kubičík, ředitel

IČ:00601675

Kontaktní osoba: Mgr. Patrik Kočí

Telefon: 556701044, 775 685 606

e-mail: patrik.koci@gnj.cz


2.           Informace o druhu, předmětu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky

            Předmětem zakázky je dodávka digitální techniky do vybraných učeben Gymnázia a Střední odborné školy,
Nový Jičín (dále jen GaSOŠNJ) související s projektem „Modernizací výuky k žákům 21. století“, který je
spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

            Podrobná specifikace předmětu je uvedena v „Technické specifikaci dodávky“
(příloha 4 Zadávací dokumentace) a „Položkovém rozpočtu dodávky“ (příloha 5 Zadávací dokumentace).

            Dodávka didaktické techniky je rozdělena do 5 učeben. Velmi podobné plnění je v učebnách biologie a  fyziky.
Zde je nutná především kompatibilita všech zařízení, součástí dodávky do těchto učeben je multifunkční interaktivní
tabule
se softwarem (interaktivní tabule 1), který komunikuje jak s tabletem, tak s hlasovacím systémem.
Součástí na kolečkách pojízdné multifunkční tabule je přes rameno připojený dataprojektor (dataprojektor 1) tak,
aby bylo možné s tabulí a dataprojektorem popojíždět. V každé třídě bude také učitelský notebook s tiskárnou
(notebook 1). Učebna fyziky bude vybavena fyzikální laboratorní sadou pro frontální vyučování, která je složena
ze sady čidel, které lze připojit přes USB do počítače a přes dataprojektor promítat žákům výsledky měření,
zde je nezbytné, aby sada obsahovala všechna čidla ve specifikaci a multilicenci pro více počítačů
(využití může být i v laboratoři). Učebny budou také vybaveny vizualizéry (vizualizér 1 a 2).
Posledním vybavením je pylonová tabule složená z tabulí pro popis fixem a pro popis křídou.

            laboratoři biologie bude multifunkční tabule (interaktivní tabule 2), ale dataprojektor (dataprojektor 2)
bude pevně připojen ke stropu. Ve třídě bude učitelský notebook s tiskárnou (notebook 1). Pro práci žáků zde bude
8 netbooků
(notebook 3) a 2 notebooky (notebook 2). Nedílnou součástí je vizualizér (vizualizér 3).
Pro laborování je požadována dodávka 8 mikroskopů a jednoho videomikroskopu. K chlazení vzorků
a jejich ohřevu je zapotřebí mikrovlnky a ledničky s mrazákem. Pro pozorování a zpracování a uložení
obrazového a audio záznamu bude sloužit dodaná kamera, audiozáznamník, 2 fotoaparáty a externí HDD.
Pro kvalitní sledování řady dokumentů je nezbytný přehrávač BlueRay disků s ozvučením místnosti
(ozvučení a BD přehrávač). V učebně také bude tabule. Pro preparování je nezbytná
biologická laboratorní sada
, jejíž specifikace je podrobně popsána, jedná se o 8 malých sad
a další doprovodný materiál.

            Součástí zakázky je vybavení multifunkčního sálu ozvučením (ozvučení 2) a dodávka serveru.

Studovna školy bude nově vybavena 8 netbooky (notebook 3) a 2 notebooky (notebook 2).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 252 269 Kč bez DPH.

Jednacím jazykem tohoto zadávacího řízení je čeština.

3.           Zadávací dokumentace

3.1         Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

            Dodatečné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených formou doporučeného dopisu
nebo e-mailem na poštovní nebo elektronickou adresu zadavatele uvedenou v kapitole 1. Dotazy musí být doručeny
nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Poštovní obálka nebo předmět zprávy v případě elektronické
pošty bude nadepsán vždy: „Veřejná zakázka Dodávka
didaktické techniky do učeben GaSOŠNJ“. Dotazy takto
neoznačené nebudou identifikovány a nebudou zodpovězeny.

3.2         Dokumentace v elektronické podobě

            Vzhledem k rozsáhlé specifikaci mnoha druhů techniky doporučujeme vyžádat si dokumentaci také
v elektronické podobě na emailu
patrik.koci@gnj.cz.

4.           Lhůta a místo pro podání nabídek

            Písemné nabídky v požadované struktuře budou přijímány do 6.8. 2010 do 8:15 hodin
na adresu zadavatele veřejné zakázky. Předání je možné osobně nebo doporučenou poštou
(rozhodujícím datem a hodinou dodání nabídek je míněno fyzické dodání nabídek, ne podání na poště).

5.           Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

            Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace a této zadávací dokumentace.
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

            Požadavky na prokázání splnění kvalifikace se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále v textu jen  „Zákon“).

            Dle §57 odst. 1 a 2 zákona předkládá dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či
v úředně ověřené kopii
, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Doklady prokazující splnění
základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

            Zadavatelem vyžadovaná čestná prohlášení musí být podepsána statutárním orgánem dodavatele,
v případě podpisu jinou (pověřenou) osobou, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby,
součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel
jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Dle §50 zákona, kvalifikaci splní dodavatel, pokud prokáže splnění

a)    základních kvalifikačních předpokladů podle §53 zákona,

b)    profesních kvalifikačních předpokladů podle §54 zákona.

a)           Prokázání základních kvalifikačních předpokladů

            Dle §53, odst. 1 zákona zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé,
že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady dle §53 odst. 1 písm. a) až j) zákona.
Uchazeč použije vzor čestného prohlášení ve formátu uvedeného v příloze 2 této zadávací dokumentace.

b)           Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

              Dle § 54 písm. a) zákona zadavatel požaduje výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán – originál ne starší 90 kalendářních dní nebo úředně
ověřená kopie tohoto originálu,

          Dle § 54 písm. b) zákona zadavatel požaduje doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění (nebo výpis z Živnostenského rejstříku) či licenci – prostá kopie originálu.

    
Dle § 54 písm. d) zákona zadavatel požaduje doklad o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná
podle zvláštních právních předpisů – prostá kopie originálu.

6.           Požadavky na zpracování nabídky

6.1         Formální zpracování nabídky

 • písemná nabídka bude doručena v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou) s označením „
  NEOTEVÍRAT NABÍDKA - Dodávka didaktické techniky do učeben GaSOŠNJ“, dále pak nesmí chybět
  název a adresa dodavatele.
 • Nabídka bude zpracována dle závazné osnovy uvedené v kapitole 6.2
 • Nabídka bude dodána v jednom originále a jedné kopii
 • Nabídka musí být podána v českém jazyce
 • Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně
  jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští
 • Prvním listem nabídky bude Krycí list nabídky (viz  příloha 1 zadávací dokumentace)
 • Veškeré ceny v nabídce budou uváděny v Kč

6.2         Závazná osnova nabídky

1.    Krycí list – viz příloha 1 této zadávací dokumentace

2.    Kvalifikace uchazeče dle kapitoly 5 této zadávací dokumentace

3.    Popis časového průběhu realizace předmětu plnění

4.    Podrobný položkový rozpočet na celé dílo – viz příloha 5 této zadávací dokumentace

5.    Splnění technických parametrů dodávky – viz příloha 4 této zadávací dokumentace

6.    Návrh smlouvy o dílo – viz příloha 3 této zadávací dokumentace

7.    Informace o subdodavatelích uvedené v kapitole 8.4. této zadávací dokumentace


            Každá část závazné osnovy bude oddělena čistým listem (například mezi kvalifikací uchazeče
a popisem časového průběhu bude oddělovací čistý list).

            Nabídka bude obsahovat doplněný a podepsaný návrh smlouvy uvedený v příloze 3 této zadávací dokumentace.
Upravená nebo jinak doplněná smlouva o dílo je vážným zásahem do podstaty zadávací dokumentace
a taková nabídka bude vyloučena ze soutěže. Uchazeč vyplňuje jen graficky označené části návrhu smlouvy.

6.3         Zadávací lhůta

            Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je 90 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet
okamžikem ukončení lhůty pro podávání nabídek a končí dnem oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží.    Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele
o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které nesmí uzavřít podle zákona smlouvu.

6.4         Požadavky na varianty nabídek

            Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

6.5         Otevírání obálek a hodnocení nabídek

            Otevírání obálek se bude konat dne 6.8. 2010 v 8:30 hod na adrese zadavatele zakázky v kapitole 1
této zadávací dokumentace. Komise pro otevírání obálek bude postupovat v souladu s § 71 odst. 8 zákona.

            Hodnocení nabídek proběhne ve stejný den po otevírání obálek.

6.6         Postup při vyplňování technických parametrů nabízeného zboží

            V příloze č.4 zadávací dokumentace naleznete vždy specifikaci zboží ve sloupci
požadované zboží. U každé specifikace dodavatel napíše svou specifikaci do sloupce nabízené zboží.
Specifikace musí splňovat alespoň minimálně požadavky zadavatele, pokud není uvedeno přesné plnění.
Nevyplněná kolonka ve sloupci nabízené zboží je důvodem k vyloučení z výběrového řízení.

Přiložené letáky, poznámky, nabídky jsou nepřípustné, mohou být součástí dobrovolné přílohy v závěru dokumentace.
Dodavatel vždy uvede název produktu, který je součástí nabídky, je také vázán tím, že údaje o specifikaci jsou pravdivé.

            Příklad vyplnění tabulky (barevně podbarvený text doplní dodavatel):



!!! Název nabízeného zboží !!!
 !!! Canon CC12 AE !!!

Popis vlastnosti zboží v počtu kusů: 3 ks

Požadované zboží (zadavatelem)

Nabízené zboží (doplní dodavatel)

technologie tisku

barevný laserový tisk

 barevný laserový tisk

rychlost

20 str / min ČB, 5 str / min barva

 25 str / min ČB, 5 str / min barva

první výtisk

14 s ČB, 23 s barva

 14 s ČB, 20 s barva

skener

600 x 600 dpi,

 600 x 1800 dpi

fax  modem

ano

 ano

duplexní tisk

ano

 ano

rozhranní

ethernet, paměťové zařízení USB, USB 2.0

 ethernet, USB 2.0, flash připojení

hmotnost

max 24 kg

20 kg 

kabel

ano

 ano

ostatní

zaučení ovládání tiskárny

zaučení ovládání tiskárny

CENA ZA KUS

 

6000,- Kč 

CELKEM CENA ZA DRUH ZBOŽÍ

 

18000,- Kč 

 

7.           Kritéria hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnotící komise vybere nabídku uchazeče,
který splňuje všechny podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje všechny potřebné dokumenty, vyhovuje zadávacím
podmínkám a je ekonomicky nejvýhodnější. Při posuzování a hodnocení nabídek bude postupováno podle zákona.

7.1         Kritéria výběru – ekonomická výhodnost nabídky

Dílčí kritéria a jejich váhy

a)    Nabídková cena                                                60 % 

b)    Termín realizace                                              10 %

c)    Sankce za překročení termínu realizace         10%

d)    Záruční doba na celek dodávky                        20 %

a)       Nabídková cena

         Hodnocena bude nabídková cena v Kč včetně DPH uvedená jak v krycím listu nabídky,
tak v návrhu smlouvy o dílo.

b)       Termín realizace

         Předpokládaný začátek realizace:               23. 8. 2010

         Maximální konečný termín pro realizaci       19. 9. 2010

         Hodnocen bude konečný termín realizace díla, stanovený v kalendářních dnech od podpisu
smlouvy (předpokládaný začátek realizace), uvedený v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy.
Termín realizace musí respektovat výše zmíněné termíny.

c)       Sankce za překročení  termínu realizace

         Hodnocena bude procentuální výše sankce za překročení každého dne termínu realizace
vyjádřena jako procento z celkové nabídkové ceny bez DPH.  

         Minimální požadovaná sankce je 0,3% z celkové nabídkové ceny bez DPH, maximálně v
šak 1% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý den překročení termínu realizace projektu.

d)       Záruční doba

         Hodnocena bude nabídnutá záruční doba na didaktickou techniku jako kompletní dodávku,
není tedy možné vydělovat jednotlivé položky a určovat pro ně zvláštní záruční dobu.
Hodnocena tedy bude nabídnutá záruční doba na celé dílo v měsících.

         Minimální požadovaná záruka je stanovena na 24 měsíců.

7.2         Způsob hodnocení

          Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu
0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

          Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria,
t.j. pro dílčí kritéria c), d) uvedená v kapitole 7.1), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která
vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

          Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria,
tj. pro dílčí kritéria a), b) uvedená v kapitole 7.1), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu,
která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

          Takto získaný počet bodů bude u každého dílčího kritéria vynásoben procentuální váhou kritéria.
Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude vybrána ta, u níž součet všech takto vážených bodů jednotlivých
dílčích kritérií bude nejvyšší.


8.           Obchodní podmínky

8.1         Fakturační a platební podmínky

          Platby budou probíhat výhradně v Kč na základě zjišťovacích protokolů za skutečně provedené dílo.
Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 30 dní od data jejich
doručení zadavateli.

8.2.        Všeobecné smluvní podmínky

            Součástí zadávací dokumentace je smlouva o dílo (viz příloha 3 této zadávací dokumentace).
Jakékoliv změny ve smlouvě o dílo nebo nevyplnění údajů, které jsou předmětem plnění smlouvy
a zároveň hodnotícím kritériem, bude považováno za nesplnění podmínek zadávacího řízení.
Uchazeč vyplňuje jen graficky označené části návrhu smlouvy.

8.3.        Další podmínky a práva zadavatele

          Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

          Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

          V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem,
je příslušný uchazeč o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

          Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy zaslané mu uchazečem pouze písemnou formou.

          Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

          Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem pouze v případě, že získá na tuto akci
finanční dotaci z ROP NUTS Moravskoslezsko. V případě, že zadavatel nezíská dotaci z tohoto programu, vyhrazuje
si právo na zrušení výběrového řízení.

          V souvislosti se získáním dotace ze strukturálních fondů upozorňuje zadavatel, že dodavatel a jeho subdodavatelé
musí umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu
financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším
oprávněným orgánům vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů
souvisejících s projektem.

8.4.        Další podmínky a práva zadavatele - subdodavatelé

          Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat
subdodavatelům a aby uvedl identifikační a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením,
v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní
subdodavatel realizovat.

Uchazeč doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci,
podepsané osobami oprávněnými jednat jménem nebo za subdodavatele.


Přílohy zadávací dokumentace:

Příloha 1:         Krycí list nabídky

Příloha 2:         Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií

Příloha 3:         Smlouva o dílo

Příloha 4:         Technická specifikace dodávky

Příloha 5:         Položkový rozpočet dodávky

 

V Novém Jičíně, dne 20.7. 2010


Zbyněk Kubičík

ředitel

Gymnázium a SOŠ, Nový Jičín, příspěvková organizace

ĉ
Patrik Kočí,
Aug 17, 2010, 9:53 AM
ĉ
Patrik Kočí,
Aug 17, 2010, 9:53 AM
ĉ
Patrik Kočí,
Aug 17, 2010, 9:53 AM
ċ
Příloha4ZD(1).xls
(416k)
Patrik Kočí,
Aug 17, 2010, 9:53 AM
ċ
Příloha5ZD(1).xls
(37k)
Patrik Kočí,
Aug 17, 2010, 9:54 AM
Comments