Dodávka nábytku

1.         Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název zakázky: Dodávka nábytku do učeben GaSOŠNJ

Zadavatel: Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Se sídlem:Palackého 50/52, 741 11 Nový Jičín

Zastoupena:Zbyněk Kubičík, ředitel

IČ:00601675

Kontaktní osoba: Mgr. Patrik Kočí

Telefon: 556 701 044, 775 685 606

e-mail: patrik.koci@gnj.cz

2.           Informace o druhu, předmětu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky

            Předmětem zakázky je dodávka nábytku do vybraných učeben Gymnázia a Střední odborné školy, Nový Jičín
(dále jen GaSOŠNJ) související s projektem „Modernizací výuky k žákům 21. století“, který je spolufinancován
z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

            Podrobná specifikace předmětu je uvedena v „Technické specifikaci dodávky“
(příloha 4 Zadávací dokumentace) a „Položkovém rozpočtu dodávky“ (příloha 5 Zadávací dokumentace).

            Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 593 911 Kč bez DPH.

            Jednacím jazykem tohoto zadávacího řízení je čeština.

3.           Zadávací dokumentace a prohlídka na místě

3.1         Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

            Dodatečné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených formou doporučeného
dopisu nebo e-mailem na poštovní nebo elektronickou adresu zadavatele uvedenou v kapitole 1. Dotazy
musí být doručeny nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Poštovní obálka nebo předmět
zprávy v případě elektronické pošty bude nadepsán vždy: „Veřejná zakázka Dodávka
nábytku do učeben GaSOŠNJ“.
Dotazy takto neoznačené nebudou identifikovány a nebudou zodpovězeny.

3.2         Dokumentace v elektronické podobě

            Vzhledem k rozsáhlé specifikaci mnoha druhů nábytku doporučujeme vyžádat si dokumentaci také
v elektronické podobě na emailu
patrik.koci@gnj.cz.

3.3         Prohlídka na místě

            Prohlídka místa plnění veřejné zakázky bude provedena hromadně dne 9.7.2010 v 10 hodin.
Prohlídky se mohou zúčastnit max. 2 zástupci uchazeče.

       Ti uchazeči, kteří budou mít zájem se prohlídky na místě zúčastnit, jsou povinni potvrdit svou účast
na prohlídce elektronickou formou do minimálně 1 dne od dne prohlídky, tj.
do 8.7. 2010 na
patrik.koci@gnj.cz. s uvedením předmětu zprávy „Veřejná zakázka Dodávka nábytku
do učeben GaSOŠNJ - potvrzení účasti na prohlídce na místě“.

4.           Lhůta a místo pro podání nabídek

       Písemné nabídky v požadované struktuře budou přijímány do 20.7. 2010 do 10:00 hodin na adresu
zadavatele veřejné zakázky. Předání je možné osobně nebo doporučenou poštou (rozhodujícím datem a hodinou
dodání nabídek je míněno fyzické dodání nabídek, ne podání na poště).

5.           Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

       Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace a této zadávací dokumentace.
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

       Požadavky na prokázání splnění kvalifikace se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále v textu jen  „Zákon“)

       Dle §57 odst. 1 a 2 zákona předkládá dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v originále
či v úředně ověřené kopii
, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Doklady prokazující splnění základních
kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

       Zadavatelem vyžadovaná čestná prohlášení musí být podepsána statutárním orgánem dodavatele, v případě
podpisu jinou (pověřenou) osobou, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby, součástí dokladů,
kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění
kvalifikace s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Dle §50 zákona, kvalifikaci splní dodavatel, pokud prokáže splnění

a)    základních kvalifikačních předpokladů podle §53 zákona,

b)    profesních kvalifikačních předpokladů podle §54 zákona.

a)           Prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Dle §53, odst. 1 zákona zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé,
že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady dle §53 odst. 1 písm. a) až j) zákona. Uchazeč
použije vzor čestného prohlášení ve formátu uvedeného v příloze 2 této zadávací dokumentace.

b)           Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

              Dle § 54 písm. a) zákona zadavatel požaduje výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán – originál ne starší 90 kalendářních dní nebo úředně
ověřená kopie tohoto originálu,     

     Dle § 54 písm. b) zákona zadavatel požaduje doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění (nebo výpis z Živnostenského rejstříku) či licenci – prostá kopie originálu.

    Dle § 54 písm. d) zákona zadavatel požaduje doklad o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle
zvláštních právních předpisů – prostá kopie originálu.

6.           Požadavky na zpracování nabídky

6.1         Formální zpracování nabídky

 • písemná nabídka bude doručena v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou) s označením
  „NEOTEVÍRAT NABÍDKA - Dodávka nábytku do učeben GaSOŠNJ“, dále pak nesmí chybět název a adresa dodavatele.
 • Nabídka bude zpracována dle závazné osnovy uvedené v kapitole 6.2
 • Nabídka bude dodána v jednom originále a jedné kopii
 • Nabídka musí být podána v českém jazyce
 • Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně
  jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští
 • Prvním listem nabídky bude Krycí list nabídky (viz  příloha 1 zadávací dokumentace)
 • Veškeré ceny v nabídce budou uváděny v Kč

6.2         Závazná osnova nabídky

1.    Krycí list – viz příloha 1 této zadávací dokumentace

2.    Kvalifikace uchazeče dle kapitoly 5 této zadávací dokumentace

3.    Popis časového průběhu realizace předmětu plnění

4.    Podrobný položkový rozpočet na celé dílo – viz příloha 5 této zadávací dokumentace

5.    Splnění technických parametrů dodávky (včetně fotografií, náčrtků, rozměrů)
– viz příloha 4 této zadávací dokumentace

6.    Návrh smlouvy o dílo – viz příloha 3 této zadávací dokumentace


            Každá část závazné osnovy bude oddělena čistým listem (například mezi kvalifikací uchazeče
a popisem časového průběhu bude oddělovací čistý list).

            Nabídka bude obsahovat doplněný a podepsaný návrh smlouvy uvedený v příloze 3 této zadávací dokumentace.
Upravená nebo jinak doplněná smlouva o dílo je vážným zásahem do podstaty zadávací dokumentace a taková
nabídka bude vyloučena ze soutěže. Uchazeč vyplňuje jen graficky označené části návrhu smlouvy.

 

 

6.3         Zadávací lhůta

            Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je 90 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet
okamžikem ukončení lhůty pro podávání nabídek a končí dnem oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží.    Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele
o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které nesmí uzavřít podle zákona smlouvu.

6.4         Požadavky na varianty nabídek

            Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

6.5         Otevírání obálek a hodnocení nabídek

            Otevírání obálek se bude konat dne 20.7. 2010 v 11.00 hod na adrese zadavatele zakázky v kapitole 1
této zadávací dokumentace. Komise pro otevírání obálek bude postupovat v souladu s § 71 odst. 8 zákona.

            Hodnocení nabídek proběhne ve stejný den po otevírání obálek.

7.           Kritéria hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnotící komise vybere nabídku uchazeče, který splňuje
všechny podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje všechny potřebné dokumenty, vyhovuje zadávacím podmínkám
a je ekonomicky nejvýhodnější. Při posuzování a hodnocení nabídek bude postupováno podle zákona.

7.1         Kritéria výběru – ekonomická výhodnost nabídky

Dílčí kritéria a jejich váhy

a)    Nabídková cena                                               60 % 

b)    Termín realizace                                              10 %

c)    Sankce za překročení termínu realizace         10%

d)    Záruční doba na celek dodávky                        20 %

 

a)       Nabídková cena

         Hodnocena bude nabídková cena v Kč včetně DPH uvedená jak v krycím listu nabídky, tak
v návrhu smlouvy o dílo.

b)       Termín realizace

         Předpokládaný začátek realizace:                9. 8. 2010

         Maximální konečný termín pro realizaci       30. 8. 2010

         Hodnocen bude konečný termín realizace díla, stanovený v kalendářních dnech od podpisu
smlouvy (předpokládaný začátek realizace), uvedený v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy.
Termín realizace musí respektovat výše zmíněné termíny.

c)       Sankce za překročení  termínu realizace

         Hodnocena bude procentuální výše sankce za překročení každého dne termínu realizace vyjádřena j
ako procento z celkové nabídkové ceny bez DPH.  

         Minimální požadovaná sankce je 0,3% z celkové nabídkové ceny bez DPH, maximálně
však 1% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý den překročení termínu realizace projektu.

d)       Záruční doba

         Hodnocena bude nabídnutá záruční doba na nábytek jako kompletní dodávku, není tedy možné v
ydělovat jednotlivé položky a určovat pro ně zvláštní záruční dobu. Hodnocena tedy bude nabídnutá záruční
doba na celé dílo v měsících.

         Minimální požadovaná záruka je stanovena na 24 měsíců.

7.2         Způsob hodnocení

          Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu
0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost
předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

          Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria,
tj. pro dílčí kritéria c), d) uvedená v kapitole 7.1), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikla
násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

          Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria,
tj. pro dílčí kritéria a), b) uvedená v kapitole 7.1), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu,
která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

          Takto získaný počet bodů bude u každého dílčího kritéria vynásoben procentuální váhou kritéria.
Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude vybrána ta, u níž součet všech takto vážených bodů jednotlivých
dílčích kritérií bude nejvyšší.


8.           Obchodní podmínky

8.1         Fakturační a platební podmínky

          Platby budou probíhat výhradně v Kč na základě zjišťovacích protokolů za skutečně provedené dílo.
Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 30 dní od data jejich
doručení zadavateli.

8.2.        Všeobecné smluvní podmínky

            Součástí zadávací dokumentace je smlouva o dílo (viz příloha 3 této zadávací dokumentace). Jakékoliv změny
ve smlouvě o dílo nebo nevyplnění údajů, které jsou předmětem plnění smlouvy a zároveň hodnotícím kritériem, bude
považováno za nesplnění podmínek zadávacího řízení. Uchazeč vyplňuje jen graficky označené části návrhu smlouvy.

8.3.        Další podmínky a práva zadavatele

          Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

          Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

          V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem,
je příslušný uchazeč o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

          Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy zaslané mu uchazečem pouze písemnou formou.

          Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

          Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem pouze v případě, že získá na tuto akci
finanční dotaci z ROP NUTS Moravskoslezsko. V případě, že zadavatel nezíská dotaci z tohoto programu, vyhrazuje
si právo na zrušení výběrového řízení.

          V souvislosti se získáním dotace ze strukturálních fondů upozorňuje zadavatel, že dodavatel a jeho subdodavatelé
musí umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu
financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším
oprávněným orgánům vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů
souvisejících s projektem.

8.4.        Další podmínky a práva zadavatele - subdodavatelé

          Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat
subdodavatelům a aby uvedl identifikační a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením,
v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní
subdodavatel realizovat.

Uchazeč doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci, podepsané
osobami oprávněnými jednat jménem nebo za subdodavatele.

 

Přílohy zadávací dokumentace:

Příloha 1:         Krycí list nabídky

Příloha 2:         Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií

Příloha 3:         Smlouva o dílo

Příloha 4:         Technická specifikace dodávky

Příloha 5:         Položkový rozpočet dodávky

 

V Novém Jičíně, dne 2.7. 2010

 

 

Zbyněk Kubičík

ředitel

Gymnázium a SOŠ, Nový Jičín, příspěvková organizace

 

ĉ
Patrik Kočí,
Aug 17, 2010, 10:15 AM
ĉ
Patrik Kočí,
Aug 17, 2010, 10:15 AM
ĉ
Patrik Kočí,
Aug 17, 2010, 10:15 AM
ċ
Příloha4ZD(1).pdf
(1292k)
Patrik Kočí,
Aug 17, 2010, 10:23 AM
ċ
Příloha5ZD(1).xls
(40k)
Patrik Kočí,
Aug 17, 2010, 10:23 AM
Comments