Stavební práce učebny

1.         Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název zakázky: Stavební práce  - učebny GaSOŠNJ

Zadavatel: Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Se sídlem: Palackého 50/52, 741 11 Nový Jičín

Zastoupena: Zbyněk Kubičík, ředitel

IČ:00601675

Kontaktní osoba: Mgr. Patrik Kočí

Telefon: 556701044

e-mail: patrik.koci@gnj.cz

2.           Informace o druhu, předmětu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce, elektroinstalace, rozvody vody, odpadu a plynu a zatemnění ve vybraných
učebnách Gymnázia a Střední odborné školy Nový Jičín (dále jen GaSOŠNJ) související s projektem „Modernizací výuky
k žákům 21. století“, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

Stavební práce budou probíhat ve vybraných učebnách a místnostech GaSOŠ NJ. Budou sestávat ze stavebních úprav
(úprava podlah, příčky, elektro rozvody, rozvody vody a osvětlení). Stavební úpravy nepodléhají stavebnímu řízení
a z tohoto důvodu nejsou zapotřebí stavební povolení. Popis jednotlivých stavebních úprav je uveden dále v textu
u jednotlivých místností a učeben.

Podrobná specifikace předmětu je uvedena v „Technickém upřesnění stavebních prací“ (příloha 4 Zadávací dokumentace)
a „Položkovém rozpočtu stavebních prací“ (příloha 5 Zadávací dokumentace).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 801 387 Kč bez DPH.

Jednacím jazykem tohoto zadávacího řízení je čeština.

3.           Projektová dokumentace a prohlídka na místě

3.1         Specifikace předmětu díla

Podrobná specifikace předmětu je uvedena v „Technickém upřesnění stavebních prací“ (příloha 4 Zadávací dokumentace)
a „Položkovém rozpočtu stavebních prací“ (příloha 5 Zadávací dokumentace).

Dodatečné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených formou doporučeného dopisu nebo e-mailem
na poštovní nebo elektronickou adresu kontaktní osoby mailto:patrik.koci@gnj.cz
.  Dotazy musí být doručeny nejpozději
5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Poštovní obálka nebo předmět zprávy v případě elektronické pošty bude
nadepsán vždy: „Stavební práce – učebny GaSOŠNJ“. Dotazy takto neoznačené nebudou identifikovány a nebudou zodpovězeny.

3.2         Prohlídka na místě

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky bude provedeno hromadně dne 17.6. 2010 v 15 hodin. Prohlídky se mohou zúčastnit
max. 2 zástupci uchazeče.

Ti uchazeči, kteří budou mít zájem se prohlídky na místě zúčastnit, jsou povinni potvrdit svou účast na prohlídce
elektronickou formou do minimálně 1 dne od dne prohlídky, tj. do 16.6. 2010 na mailto:patrik.koci@gnj.cz
. s uvedením
předmětu zprávy „Stavební práce – učebny GaSOŠNJ – potvrzení účasti na prohlídce na místě“

4.           Lhůta a místo pro podání nabídek

Písemné nabídky v požadované struktuře budou přijímány do 23.6. 2010 do 12:00 hodin na adresu zadavatele veřejné
zakázky. Předání je možné osobně nebo doporučenou poštou (rozhodujícím datem a hodinou dodání nabídek je míněno
fyzické dodání nabídek, ne podání na poště).

5.           Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen prokázat splnění
kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále v textu jen  „Zákon“)

Dle §57 odst. 1 a 2 zákona předkládá dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně
ověřené kopii
, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,
starší 90 kalendářních dnů.

Zadavatelem vyžadovaná čestná prohlášení musí být podepsána statutárním orgánem dodavatele, v případě podpisu
jinou (pověřenou) osobou, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby, součástí dokladů, kterými
dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace
s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Dle §50 zákona, kvalifikaci splní dodavatel, pokud prokáže splnění

a)    základních kvalifikačních předpokladů podle §53 zákona,

b)    profesních kvalifikačních předpokladů podle §54 zákona,

a)           Prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Dle §53, odst. 1 zákona zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé,
že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady dle §53 odst. 1 písm. a) až j) zákona. Uchazeč
použije vzor čestného prohlášení ve formátu uvedeného v příloze 2 této zadávací dokumentace.


b)           Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

 • dle § 54 písm. a) zákona zadavatel požaduje výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis
  z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán – originál ne starší 90 kalendářních dní nebo úředně ověřená kopie
  tohoto originálu,

·         dle § 54 písm. b) zákona zadavatel požaduje doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění (nebo výpis z Živnostenského rejstříku) či licenci – prostá kopie originálu.

·         dle § 54 písm. d) zákona zadavatel požaduje doklad o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle
zvláštních právních předpisů – prostá kopie originálu.

6.           Požadavky na zpracování nabídky

6.1         Formální zpracování nabídky

 • písemná nabídka bude doručena v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou) s označením
  „NEOTEVÍRAT NABÍDKA - Stavební práce  - učebny GaSOŠNJ“
 • Nabídka bude zpracována dle závazné osnovy uvedené v kapitole 6.2
 • Nabídka bude dodána v jednom originále a jedné kopii
 • Nabídka musí být podána v českém jazyce
 • Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě
  či výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští
 • Prvním listem nabídky bude Krycí list nabídky (viz  příloha 1 zadávací dokumentace)
 • Veškeré ceny v nabídce budou uváděny v Kč

6.2         Závazná osnova nabídky

1.    Krycí list – viz příloha 1 této zadávací dokumentace

2.    Kvalifikace uchazeče dle kapitoly 5 této zadávací dokumentace

3.    Popis časového průběhu realizace předmětu plnění

4.    Podrobný položkový rozpočet na celé dílo - viz příloha 5 této zadávací dokumentace

5.    Návrh smlouvy o dílo – viz příloha 3 této zadávací dokumentace

Nabídka bude obsahovat doplněný a podepsaný návrh smlouvy uvedený v příloze 3 této zadávací dokumentace. Upravená
nebo jinak doplněná smlouva o dílo je vážným zásahem do podstaty zadávací dokumentace a taková nabídka bude
vyloučena ze soutěže. Uchazeč vyplňuje jen graficky označené části návrhu smlouvy.

6.3         Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je 90 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem
ukončení lhůty pro podávání nabídek a končí dnem oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Jsou-li podány
námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách
dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které nesmí uzavřít podle zákona smlouvu.

6.4         Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

6.5         Otevírání obálek a hodnocení nabídek

Otevírání obálek se bude konat dne 23.6. 2010 ve 14 hod na adrese:  Gymnázium a Střední odborná škola,
Nový Jičín, příspěvková organizace,  Palackého 50/52, 741 11 Nový Jičín. Komise pro otevírání obálek bude
postupovat v souladu s § 71 odst. 8 zákona.

Hodnocení nabídek proběhne ve stejný den po otevírání obálek.

 

7.           Kritéria hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnotící komise vybere nabídku uchazeče,
který splňuje všechny podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje všechny potřebné dokumenty, vyhovuje
zadávacím podmínkám a je ekonomicky nejvýhodnější. Při posuzování a hodnocení nabídek bude postupováno podle zákona.

7.1         Kritéria výběru – ekonomická výhodnost nabídky

Dílčí kritéria a jejich váhy

a)    Nabídková cena                                                60 % 

b)    Termín realizace                                              10 %

c)    Sankce za překročení termínu realizace         10%

d)    Záruční doba                                                     20 %

 

a)       Nabídková cena

Hodnocena bude nabídková cena v Kč včetně DPH uvedená v jak krycím listu nabídky a tak návrhu
smlouvy o dílo. Cena bude rozdělena do jednotlivých celků projektu tak, jak je popsáno v krycím listu
(viz příloha 1 zadávací dokumentace) a v návrhu smlouvy (viz příloha 3 zadávací dokumentace).


b)       Termín realizace

Předpokládaný začátek realizace:             7. 7. 2010

Maximální konečný termín pro realizaci     30. 8. 2010

Hodnocen bude konečný termín realizace díla, stanovený v kalendářních dnech od předání
staveniště zhotoviteli (předpokládaný začátek realizace), uvedený v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy.
Termín realizace musí respektovat výše zmíněné termíny.

c)       Sankce za překročení  termínu realizace

Hodnocena bude procentuální výše sankce za překročení každého dne termínu realizace vyjádřena j
ako procento z celkové nabídkové ceny bez DPH.  

Minimální požadovaná sankce je 0,3% z celkové nabídkové ceny bez DPH, maximálně však
1% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý den překročení termínu realizace projektu.

d)       Záruční doba

Hodnocena bude nabídnutá záruční doba na celé dílo část projektu v měsících.

Minimální požadovaná záruka na celý předmět díla je stanovena na 36 měsíců.

7.2         Způsob hodnocení

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce
bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (tj. pro dílčí
kritéria c) a d) uvedená v kapitole 7.1), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikla
násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (tj. pro
dílčí kritéria a) a b) uvedená v kapitole 7.1), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Takto získaný počet bodů bude u každého dílčího kritéria vynásoben procentuální váhou kritéria.
Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude vybrána ta, u níž součet všech takto vážených bodů
jednotlivých dílčích kritérií bude nejvyšší.

8.           Obchodní podmínky

8.1         Způsob zpracování nabídkové ceny

Předpokladem pro stanovení nabídkové ceny je projektová dokumentace a údaje uvedené
v této zadávací dokumentaci. Nabídková cena musí být zpracována v Kč v následujícím členění:

Oceňovaná položka

Cena bez DPH

DPH

Cena vč. DPH

Část stavební

 

 

 

Část elektro

 

 

 

Část voda, odpad, plyn

 

 

 

Část zatemnění

 

 

 

CELKEM

 

 

 

 

8.2         Fakturační a platební podmínky

Veškeré provedené práce budou fakturovány po předání celého díla. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději
do 30 dnů po jejím doručení.

8.3.        Všeobecné smluvní podmínky

Součástí zadávací dokumentace je smlouva o dílo (viz příloha 3 této zadávací dokumentace). Jakékoliv změny
ve smlouvě o dílo nebo nevyplnění údajů, které jsou předmětem plnění smlouvy a zároveň hodnotícím kritériem,
bude považováno za nesplnění podmínek zadávacího řízení. Uchazeč vyplňuje jen graficky označené části návrhu smlouvy.

 

8.4.        Další podmínky a práva zadavatele

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem,
je příslušný uchazeč o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy zaslané mu uchazečem pouze písemnou formou.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem pouze v případě, že získá na tuto akci finanční
dotaci z ROP NUTS Moravskoslezsko.  V případě, že zadavatel nezíská dotaci z tohoto programu, vyhrazuje si právo
na zrušení výběrového řízení.

V souvislosti se získáním dotace ze strukturálních fondů upozorňuje zadavatel, že dodavatel a jeho subdodavatelé
musí umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj,
Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu
a dalším oprávněným orgánům vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů
souvisejících s projektem.

 

Přílohy zadávací dokumentace:

Příloha 1:         Krycí list nabídky

Příloha 2:         Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií

Příloha 3:         Smlouva o dílo

Příloha 4:         Technické upřesnění stavebních prací

Příloha 5:         Položkový rozpočet stavebních prací

Příloha 5 sestává z částí:

a) Část stavební

b) Část elektro

c) Část voda, odpady, plyn

d) Část zatemnění

e) Rekapitulace

 

V Novém Jičíně dne 11.6. 2010

 Zbyněk Kubičík

ředitel

ĉ
Patrik Kočí,
Aug 17, 2010, 10:49 AM
ĉ
Patrik Kočí,
Aug 17, 2010, 10:49 AM
ĉ
Patrik Kočí,
Aug 17, 2010, 10:50 AM
ĉ
Patrik Kočí,
Aug 17, 2010, 10:50 AM
ċ
Příloha5ZD(1).xls
(61k)
Patrik Kočí,
Aug 17, 2010, 10:50 AM
Comments